آکادمی خانم طباطبایی

پکیج ریاضی هشتم
آموزش 0 تا 100

شامل توضیحات ، لیست دروس و اطلاعات دوره
  • آموزش کامل پایه هشتم که توسط شخص خانم طباطبایی تدریس شده است.
  • در صورت خرید این پکیج، به صورت نامحدود می توانید از دوره استفاده نمایید.
مقدمه: یادآوری ریاضی هفتم 40 دقیقه

درس 1 : یادآوری اعداد صحیح

01:51

درس 2 : جمع اعداد صحیح

04:16

درس 3 : تفریق اعداد صحیح

01:45

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : ضرب اعداد صحیح

01:48

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : تقسیم اعداد صحیح

01:04

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : مختصرنویسی

01:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : الویت بندی

03:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : نمونه سوال اعداد صحیح

02:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : نمونه سوال توان

01:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : نمونه سوال الویت بندی

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : فاصله و تعداد بین عددها

02:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : فاصله بین دو عدد

03:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : نمونه سوال فاصله بین دو عدد

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : محور و تساوی

02:46

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : نمونه سوال محور و تصاوی

05:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 1 : عددهای صحیح و گویا 2 ساعت و 13 دقیقه

درس 1 : عدد گویا 1

01:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : اعداد گویا

03:17

درس 3 : انواع عدد گویا

02:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : محور اعداد گویا

02:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : جمع عدد گویا

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : عدد گویا اعشاری

02:55

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : عدد گویا کسری

01:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : عدد گویا مخرج مشترک

02:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : مخرج مشترک ک.م.م

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : عدد گویا ک.م.م

02:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : عدد گویا 11

04:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : عدد گویا 12

01:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : کسرهای تلسکوپی

03:34

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : کسرهای تلسکوپی

01:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : کسرهای تلسکوپی

00:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : کسرهای مسلسلی

05:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : عدد مخلوط

03:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : عدد مخلوط

04:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : عدد مخلوط

01:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : عدد مخلوط

02:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : مقایسه عدد مخلوط

03:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : ساده کردن عدد گویا

03:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : جمع بندی اعداد گویا

02:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : جمع بندی اعداد گویا

02:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : جمع بندی اعداد گویا

02:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 26 : جمع بندی اعداد گویا

02:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 27 : جمع بندی اعداد گویا

01:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 28 : جمع بندی اعداد گویا

01:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 29 : جمع بندی اعداد گویا

01:42

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 30 : کسر تلسکوپی

01:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 31 : کسرهای مسلسل

00:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 32 : کسرهای تحویل ناپذیر

01:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 33 : اعداد طبیعی

03:40

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 34 : سوال 1 عدد گویا

02:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 35 : سوال 2 عدد گویا

02:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 36 : سوال 3 عدد گویا

01:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 37 : سوال 4 عدد گویا

02:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 38 : سوال 5 عدد گویا

04:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 39 : سوال 6 عدد گویا

03:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 40 : سوال 7 عدد گویا

02:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 41 : سوال 8 عدد گویا

03:38

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 42 : سوال 9 عدد گویا

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 43 : سوال 10 عدد گویا

02:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 2 : حساب عددهای طبیعی 1 ساعت و 40 دقیقه

درس 1 : اعداد طبیعی 1

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : اعداد طبیعی 2

02:55

درس 3 : اعداد طبیعی ب.م.م

03:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : کاربرد ب.م.م

02:41

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : تبصره ب.م.م

01:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : تجزیه ب.م.م

01:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : مضرب های طبیعی

02:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : کاربرد ک.م.م

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9: مخرج مشترک ک.م.م

01:05

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : عدد اول و مرکب و استثناء

02:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : عدد اول و مرکب

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : اعداد متباین

00:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : تشخیص عدد اول و مرکب

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : عدد اول و مرکب 1

10:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : عدد اول و مرکب 2

05:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : عدد اول و مرکب 3

03:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : عدد اول و مرکب 4

01:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : عدد اول و مرکب 5

00:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : عدد اول و مرکب 6

02:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : عدد اول و مرکب 7

01:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : عدد اول و مرکب 8

02:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : عدد اول و مرکب 9

01:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : عدد اول و مرکب 10

00:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : عدد اول و مرکب 11

01:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : عدد اول و مرکب 12

01:54

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 26 : عدد اول و مرکب 13

02:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 27 : عدد اول و مرکب 14

03:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 28 : عدد اول و مرکب 15

01:40

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 29 : عدد اول و مرکب 16

02:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 30 : عدد اول و مرکب 17

02:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 31 : عدد اول و مرکب 18

01:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 32 : عدد اول و مرکب 19

02:15

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 33 : عدد اول و مرکب 20

03:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 34 : عدد اول و مرکب 21

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 35 : عدد اول و مرکب 22

02:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 36 : عدد اول و مرکب 23

02:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 37 : عدد اول و مرکب 24

04:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 38 : عدد اول و مرکب 25

00:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 39 : عدد اول و مرکب 26

01:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 40 : عدد اول و مرکب 27

02:38

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 41 : عدد اول و مرکب 28

00:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 42 : عدد اول و مرکب 29

01:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 43 : عدد اول و مرکب 30

00:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 3 : چند ضلعی ها 1 ساعت و 15 دقیقه

درس 1 : هندسه 1

01:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : هندسه 2

02:04

درس 3 : هندسه 3

01:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : هندسه 4

01:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : هندسه 5

02:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : هندسه 6

01:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : هندسه 8

02:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : هندسه 9

02:41

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : هندسه 10

00:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : وضعیت دو خط در صفحه 11

03:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : وضعیت دو خط در صفحه 14

02:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : وضعیت دو خط در صفحه 15

03:15

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : وضعیت دو خط در صفحه 16

02:06

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : وضعیت دو خط در صفحه 17

00:38

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : وضعیت دو خط در صفحه 18

02:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : وضعیت دو خط در صفحه 19

02:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : وضعیت دو خط در صفحه 20

03:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : وضعیت دو خط در صفحه 22

01:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : چهارضلعی ها 23

07:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : چهارضلعی ها 24

07:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : چهارضلعی ها 25

05:40

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : چهارضلعی ها 26

04:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : چهارضلعی ها 27

03:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : چهارضلعی ها 28

03:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : چهارضلعی ها 29

04:40

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 4 : جبر و معادله 53 دقیقه

درس 1 : جبر و معادله 1

01:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : جبر و معادله 2

01:10

درس 3 : جبر و معادله 3

02:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : جبر و معادله 4

03:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : جبر و معادله 5

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : جبر و معادله 6

02:26

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : جبر و معادله 7

02:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : جبر و معادله 8

02:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : جبر و معادله 9

03:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : جبر و معادله 10

02:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : جبر و معادله-10

01:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : -جبر و معادله-10

02:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : جبر و معادله 11

00:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : جبر و معادله 12

01:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : جبر و معادله 13

02:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : جبر و معادله 14

02:29

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : جبر و معادله 15

01:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : جبر و معادله 16

02:15

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : جبر و معادله 17

01:15

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : جبر و معادله 18

00:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : جبر و معادله 19

00:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : جبر و معادله 20

01:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : جبر و معادله 21

01:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : جبر و معادله 22

00:42

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : جبر و معادله 23

00:38

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : جبر و معادله 24

01:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : جبر و معادله 25

01:44

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 26 : جبر و معادله 26

01:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 27 : جبر و معادله 27

01:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 28 : جبر و معادله 28

01:26

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 5 : بردار و مختصات 45 دقیقه

درس 1 : بردار و مختصات 1

02:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : بردار و مختصات 2

04:07

درس 3 : بردار و مختصات 3

02:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : بردار و مختصات 4

01:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : بردار و مختصات 5

01:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : بردار و مختصات 6

02:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : بردار و مختصات 7

02:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : بردار و مختصات 8

00:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : بردار و مختصات 9

01:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : بردار و مختصات 10

05:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : بردار و مختصات 11

01:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : بردار و مختصات 12

03:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : بردار و مختصات 13

02:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : بردار و مختصات 14

01:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : بردار و مختصات 15

02:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : بردار و مختصات 16

01:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : بردار و مختصات 17

01:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : بردار و مختصات 18

02:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : بردار و مختصات 19

01:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : بردار و مختصات 20

00:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : بردار و مختصات 21

01:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 6 : مثلث 43 دقیقه

درس 1 : تساوی دو مثلث 1

03:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : تساوی دو مثلث 2

02:43

درس 3 : تساوی دو مثلث 3

02:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : تساوی دو مثلث 4

02:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : تساوی دو مثلث 5

02:44

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : تساوی دو مثلث 6

04:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : فیثاغورس 7

01:48

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : فیثاغورس 8

03:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : فیثاغورس 9

01:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : فیثاغورس 10

01:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : فیثاغورس 11

01:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : فیثاغورس 12

02:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : فیثاغورس 13

02:05

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : فیثاغورس 14

02:34

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : فیثاغورس 15

01:54

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : فیثاغورس 16

02:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : فیثاغورس 17

01:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : فیثاغورس 18

01:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : فیثاغورس 19

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : فیثاغورس 20

00:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 7 : توان و جذر 2 ساعت و 33 دقیقه

درس 1 : جذر 1

05:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : جذر 2

01:59

درس 3 : جذر 3

02:46

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : جذر 4

02:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : جذر 5

01:05

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : جذر 6

01:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : جذر 7

06:42

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : جذر 8

01:42

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : جذر 9

02:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : جذر 10

02:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : جذر 11

01:57

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : جذر 12

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : جذر 13

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : جذر 14

01:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : جذر 15

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : توان 1

02:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : توان 2

03:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : توان 3

02:55

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : توان 4

02:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : توان 5

02:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : توان 6

02:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : توان 7

01:44

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : توان 8

02:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : توان 9

03:45

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : توان 10

01:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : تقسیم توان 1

02:48

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 26 : تقسیم توان 2

01:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 27 : تقسیم توان 3

01:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 28 : تقسیم توان 4

01:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 29 : تقسیم توان 5

01:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 30 : تقسیم توان 6

03:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 31 : تقسیم توان 7

03:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 32 : تقسیم توان 8

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 33 : تقسیم توان 9

02:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 34 : تقسیم توان 10

00:55

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 35 : تقسیم توان 11

02:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 36 : تقسیم توان 12

01:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 8 : آمار و احتمال 1 ساعت و 8 دقیقه

درس 1 : آمار 1

01:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : آمار 2

02:46

درس 3 : آمار 3

03:03

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : آمار 4

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : آمار 5

02:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : آمار 6

05:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : آمار 7

04:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : آمار 9

04:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : آمار 10

12:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : آمار 11

01:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : آمار 12

03:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : آمار 13

04:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : آمار 14

00:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : آمار 15

01:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : احتمال 16

01:55

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : احتمال 17

04:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : احتمال 18

01:46

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : احتمال 19

01:55

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : احتمال 20

03:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : احتمال 21

01:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : احتمال 22

01:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : احتمال 23

01:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : احتمال 24

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 9 : دایره 45 دقیقه

درس 1 : دایره 1

01:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : دایره 2

02:21

درس 3 : دایره 3

01:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : دایره 4

04:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : دایره 5

01:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : دایره 6

03:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : دایره 7

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : دایره 8

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : دایره 9

01:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : دایره 10

02:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : دایره 11

03:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : دایره 12

02:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : دایره 13

02:05

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : دایره 14

02:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : دایره 15

01:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : دایره 16

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : دایره 17

01:41

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : دایره 18

01:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : دایره 19

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : دایره 20

02:34

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : دایره 21

01:34

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 10 : نمونه سوال ترم خرداد 1 ساعت

درس 1 : نمونه سوال 1

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : نمونه سوال 2

01:47

درس 3 : نمونه سوال 3

02:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : نمونه سوال 4

00:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : نمونه سوال 5

01:32

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : نمونه سوال 6

01:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : نمونه سوال 7

02:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : نمونه سوال 8

00:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : نمونه سوال 9

00:41

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : نمونه سوال 10

02:06

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : نمونه سوال 11

03:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : نمونه سوال 12

01:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : نمونه سوال 13

00:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : نمونه سوال 14

02:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : نمونه سوال 15

02:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : نمونه سوال 16

00:40

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : نمونه سوال 17

02:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : نمونه سوال 18

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : نمونه سوال 19

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : نمونه سوال 20

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : نمونه سوال 21

01:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : نمونه سوال 22

01:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : نمونه سوال 23

00:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 24 : نمونه سوال 24

00:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 25 : نمونه سوال 25

01:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 26 : نمونه سوال 26

01:15

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 27 : نمونه سوال 27

01:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 28 : نمونه سوال 28

01:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 29 : نمونه سوال 29

00:54

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 30 : نمونه سوال 30

01:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 31 : نمونه سوال 31

03:03

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 32 : نمونه سوال 32

01:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 33 : نمونه سوال 33

02:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 34 : نمونه سوال 34

02:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 35 : نمونه سوال 35

01:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 36 : نمونه سوال 36

01:29

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جزییات بیشتر
پشتیبانی دوره و تماس با ما
شماره تماس
09128979709
ایمیل
Salar.shirazi@yahoo.com

تماس با ما

[contact-form-7 id=”267″ title=”بدون عنوان”]

دیدگاه و امتیاز کاربران
متوسط امتیاز ها
0
قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۷۷,۰۰۰ تومان است.
5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۷۷,۰۰۰ تومان است.
  • سطح دوره : آموزش 0 تا 100
  • نوع دوره : ریاضی هشتم
  • زبان دوره : فارسی
  • شامل 10 فصل + یادآوری ریاضی هفتم جلسه
  • 13 ساعت و 35 دقیقه آموزش
  • پکیج ریاضی هشتم
    preloader