آکادمی خانم طباطبایی

پکیج ریاضی هفتم
آموزش 0 تا 100

شامل توضیحات ، لیست دروس و اطلاعات دوره
  • آموزش کامل پایه هفتم که توسط شخص خانم طباطبایی تدریس شده است.
  • در صورت خرید این پکیج، به صورت نامحدود می توانید از دوره استفاده نمایید.
فصل 1 : راهبردهای حل مسئله 24 دقیقه

درس 2 : جمع ذهنی و تقریبی

02:00

درس 1 : مقدمه فصل(روش های حل مساله)

03:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : شروع مبحث درصد

03:26

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : حل یک مثال از درصد

01:26

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : درصد و تخفیف

02:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : مثالی از درصد و تخفیف

01:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : الگویابی در حل مساله

03:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : الگو سازی

00:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : مدلسازی در حل مساله

02:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : حل معادله به کمک ریز مساله

03:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 2 : عددهای صحیح 1 ساعت و 13 دقیقه

درس 1 : شروع فصل۲(اعداد صحیح)

03:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : جمع و تفریق اعداد صحیح

02:04

درس 3 : جمع اعداد صحیح روی محور

03:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : ادامه نشان دادن جمع روی محور

02:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : چند خاصیت جمع اعداد صحیح

02:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : تفریق اعداد صحیح

02:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : گسترده نویسی

01:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : مختصر نویسی

02:16

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : تکنیک جمع ذهنی

00:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : ضرب اعداد صحیح

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : حذف حالت‌های نامطلوب

03:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : تقسیم اعداد صحیح

02:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : حل یک مثال از اعداد صحیح

02:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : نمایش اعداد صحیح ، ضرب روی محور

06:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : مهارت تعیین علامت

03:54

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : جدول تعیین علامت

06:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : کاربرد اعداد صحیح در دما

05:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : یک مثال از کاربرد اعداد صحیح در دما

01:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : جمع بندی فصل۲مثال اول و دوم

04:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : جمع بندی فصل۲مثال سوم

04:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : جمع بندی فصل۲مثال پنج و شش(مثال۴نداریم)

05:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 22 : جمع بندی فصل۲مثال هفت و هشت

02:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 23 : جمع بندی فصل۲مثال نه و ده

03:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 3 : توان 55 دقیقه

درس 1 : شروع فصل توان و ویژگی های اولیه

05:06

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : ادامه ضرب اعداد تواندار

04:42

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : حل ۲مثال از توان

04:11

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : یک نکته جالب از توان

01:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : نکته ای برای جمع اعداد توان دار

01:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : حل یک سوال جالب از توان

01:28

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : حل چند سوال مختلف از توان

03:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : مثالی دیگر از توان

01:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9: ادامه مثال های توان(بخش اخر)

01:45

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : مجذور و مکعب در توان

01:41

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : چند نکته کاربردی در توان

02:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : نکته ای دیگر در ضرب اعداد تواندار

00:46

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : کاربرد جالب توان

03:34

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : شروع فصل چهارم عبارت جبری

02:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : تشخیص جملات متشابه و حل مثال

04:17

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : ضرب عبارات جبری

02:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 17 : ساده کردن یک عبارت جبری

01:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 18 : محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی با عبارات جبری

03:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 19 : حل معادله به ازای مقادیر داده شده

01:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 20 : حل معادله به ازای مقادیر داده شده مثال دوم

01:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 21 : حل معادله به ازای مقادیر داده شده مثال سه چهار پنج

03:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 4 : شمارنده و اعداد اول 42 دقیقه

درس 1 : مفهوم شمارنده

03:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : شروع مبحث ب.م.م

04:44

درس 3 : محاسبه ب.م.م از راه تجزیه

02:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : ساده کردن از راه ب.م.م

06:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : مثال دوم ساده کردن از راه ب.م.م

02:27

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : عدد اول و مرکب

03:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : قوانین ب.م.م

02:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : قوانین شمارنده ها

04:31

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : دو مساله از عدد اول

00:52

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : تعریف ک.م.م

02:38

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : ک.م.م از راه تجزیه

02:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : کاربرد ک.م.م در مخرج مشترک

03:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : کاربرد ک.م.م در حل مساله

02:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 5 : جذر و رادیکال 34 دقیقه

درس 1 : مقدمه ای بر جذر و رادیکال

2:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : رادیکال

04:26

درس 3 : نکته اول و دوم رادیکال

02:56

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : نکته سوم از رادیکال

02:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : جذر تقریبی

10:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : تکمله جذر تقریبی

03:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : راه دیگری برای جذر تقریبی

03:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : تکنیک محاسبه جذرهای میانی

04:24

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 6 : مبحث معادله 20 دقیقه

درس 1 : مبحث معادله

04:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : معادله ترکیبی

02:04

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : حل معادله کسری

03:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : معادله در هندسه

02:06

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : حل دو معادله خاص

01:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : حل دو مساله به کمک معادله

05:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 7 : هندسه و استدلال 1 ساعت و 10 دقیقه

درس 1 : مبحث هندسه

04:08

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : ادامه خط و پاره خط

03:30

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : حل یک مثال از پاره خط و نیم خط

01:29

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : مبحث زاویه

02:51

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : انواع زاویه ها

02:50

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : مثالی از زاویه

02:06

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : نیمساز

01:23

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : رسم مثلث با اطلاعات داده شده

03:01

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : همنهشتی ض ض ض

05:47

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : همنهشتی ض ز ض

04:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : همنهشتی ز ض ز

04:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : حل چند مثال هندسه

06:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : تبدیلات هندسی

05:36

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : مثال از تبدیلات هندسی

02:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 8 : بردار مختصات 1 ساعت و 41 دقیقه

درس 1 : شروع مبحث مختصات

04:12

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : هندسه

07:10

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : محاسبه حجم استوانه ، مکعب مستطیل

06:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : مساحت جانبی

07:14

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : حل یک مساله از حجم

04:13

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : زاویه دید در احجام هندسی

03:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : کاربرد معادله در هندسه

02:53

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : بردار در مختصات

06:39

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : توضیحاتی در رابطه با بردار

03:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : پیدا کردن جایگاه نقاط روی محور مختصات

04:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : مختصات یک بردار

04:35

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 12 : نمایش بردار روی صفحه شطرنجی

03:07

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 13 : بردار انتقال

04:45

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 14 : مثالی از بردار انتقال

03:09

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 15 : چند نمونه سوال معادله مختصاتی

05:21

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 16 : آخرین سوال از مختصات

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 9 : آمار و احتمال 24 دقیقه

درس 1 : علم آمار

04:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : انواع نمودار

03:00

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : نمودار میله ای

04:59

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : نمودار خط شکسته

04:20

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : نمودار تصویری

02:19

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : نمودار دایره ای

04:03

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
فصل 10 : مسائل پایانی کتاب 18 دقیقه

درس 1 : مسایل پایانی کتاب

01:22

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 2 : مسایل پایانی کتاب(۲)

01:25

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 3 : مسایل پایانی کتاب(۳)

01:46

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 4 : مسایل پایانی کتاب(۴)

02:33

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 5 : مسایل پایانی کتاب(۵)

01:37

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 6 : مسایل پایانی کتاب(۶)

02:49

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 7 : مسایل پایانی کتاب(۷)

01:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 8 : مسایل پایانی کتاب(۸)

01:18

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 9 : مسایل پایانی کتاب(۹)

00:58

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 10 : مسایل پایانی کتاب(۱۰)

01:02

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

درس 11 : مسایل پایانی کتاب(۱۱)

01:43

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جزییات بیشتر
پشتیبانی دوره و تماس با ما
شماره تماس
09128979709
ایمیل
Salar.shirazi@yahoo.com

تماس با ما

[contact-form-7 id=”267″ title=”بدون عنوان”]

دیدگاه و امتیاز کاربران
متوسط امتیاز ها
0
قیمت اصلی ۱,۸۶۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان است.
5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
قیمت اصلی ۱,۸۶۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان است.
  • سطح دوره : آموزش 0 تا 100
  • نوع دوره : ریاضی هفتم
  • زبان دوره : فارسی
  • شامل 10 فصل جلسه
  • 7 ساعت و 30 دقیقه آموزش
  • پکیج ریاضی هفتم
    preloader